Peritajes & Peritos
Proas Assessors, es va constituir l’any 1.990 tenint com a finalitat l’assessorament d’organismes, administracions públiques, empreses i persones físiques mitjançant la prestació d’assistències tècniques per la realització d’estudis, projectes I direccions d’obres d’enginyeria.

Direcció Enginyeria: Lluis Mestras Perpinyà, Enginyer de Camins, Canals i Ports. Escola de E.C.C.P. de la Universitat Politècnica de Madrid. Col•legiat núm 3.166
Master en Direcció d’Empreses Construct e Immob. Escola d’Arquitectura de Barna.
Ex professor de Projectes d’Enginyeria de l’Escola de C.C.P. Univ. Politec. Catalunya.
Membre núm 315 de l’Associació de Perits Judicials de Catalunya

  • Area de Negocio
  • Construcción, Rehabilitación y Urbanismo
  • Daños y Siniestros
  • Geología y Medio Ambiente
  • Ingenieros de Caminos
  • Peritos Judiciales
  • Tasadores
  • Tasadores Inmobiliarios - Valoración de Inmuebles
Headquarter
C. Sant Gervasi de Cassoles 102
Barcelona, Barcelona 08022 , ES
T:
Oficina
C.SANT GERVASI DE CASSOLES 102-4º
Barcelona, Barcelona 08022 , ES
T: 93.418.25.36
Oficina
C. Pj. Pedreres 20
Girona, Girona 17004 , ES
T:
Lluis Mestras Perpinyà, director
Els serveis comprenen tot el camp de l’Enginyeria Civil com la redacció d’especificacions tècniques, informes geotècnics, estudis de viabilitat, impacte ambiental, planejament urbanístic projectes bàsics i constructius, direcció, supervisió i control d’obres.

També s’inclou la realització de peritatges judicials i valoracions:

- Patologies de la construcció - Conflictes en obres d’urbanització
- Valoració i taxació d’obres - Valoració i taxació immobiliària
- Auditories tècniques d’obres - Arbitratges d’obres
- Expropiacions i valoracions urbanístiques - Afectacions de Plans d’urbanisme
- Accidents de trànsit - Delimitacions de finques
ALGUNS PERITATGES REALIZATS EN ELS ÚLTIMS ANYS (de entre un centenar)

- Càmara Oficial de Comerç Industria i Naveg. de Barna: Arbitraje obres FECSA-Dumez Copisa.
- Tribunal Arbitral de Barna: Arbitratge Valoració obres construcció i urbanització de Canigó. Habitat S.L.
- T.S.J.C. Sección 1ª Cont.Advo. Construcció Oleoducte Barna-Girona. Can Delaire S.A / CAMPSA .
- T.S.J.C. Sección 3ª Cont.Advo. Urbanització Poal de Castelldefels
- Jut. Cont.Advo nº 10 de Barna. Construcció EDAR Terrassa i expropiació finca GAC / ACA
- T.S.J.C. Sección 3ª Cont. Advo. Projecte d’Urbanització P.E.R.I.-6 de Salou. Aj de Salou.
- Dictamen valoració locals Hotel Arts-Hovisa. Vil•la Olímpica Barcelona.
- Jut 1ª Inst. Núm 2 Mataró: Obres escullera urbanització Sant Sebastià. Cabrera de Mar.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Línia edificació Cta C-251 a Sant Celoni.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Esllavissament torrent Castell. Urb Can Villalba (Abrera)
- Jut Civil núm 3 Hospitalet de Llobregat. Deslinde finca C. Poeta Llombart de l’Hospitalet .
- Jut Inst. núm 20 Desperfectes obres túnel AVE Urb. Casablanca. T.M. Castellbisbal.
- Jut Inst. núm 39 Barcelona. Deficiències carrils Trambaix.
- Jut 1ª Inst. núm 1 Masgranell (Valencia). Enfonsament talús Urb. Monte Picayo. Sagunto.
- T.S.J.C. Secció 4ª. Zones inundables a urbanització de Calafell.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Accident rotonda a Rubí
- Dictamen deficiències nau logística i murs Carrefur/Barna GelidaS.A. T.M. Gelida.
- Jut 1ª Inst. núm 2 St. Boi Llobregat. Característiques subsòl edifici Vandersmast S.A.
- Jut. 1ª Inst. núm 2 Gavà. Deficiències urbanització Cases Miró a Begues.
- Jut 1ª Inst. núm 1 Igualada. Lliscament talús abocador Bufalvent. T.M. Manresa
- Jut. Civil núm 44 Barcelona. Arbitratge obres Línia 5 Metro.
PROAS ASSESSORS - Ingeniería, Construcción y Urbanismo